Honorarium

System ryczałtowy

Jest idealnym rozwiązaniem dla przedsiębiorców, którzy potrzebują stałego wsparcia prawnika w toku prowadzonej działalności i oznacza stałą kwotę miesięcznego wynagrodzenia, płatną za ustaloną liczbę godzin pracy kancelarii, dopasowaną do indywidualnych potrzeb Klienta.

System ten dedykowany jest także Klientom nie będącym przedsiębiorcami, którzy potrzebują fachowej pomocy prawnej w rozwiązaniu jednostkowego problemu. Oznacza wówczas wynagrodzenie za postępowanie sądowe, które obejmuje zastępstwo procesowe przed sądem lub organem administracji publicznej, przygotowanie pism procesowych w toku postępowania oraz spotkania z Klientem.

System godzinowy

Polega na ustaleniu wysokości wynagrodzenia w zależności od czasu poświęconego na wykonanie powierzonego zlecenia. Po wykonaniu zadania lub na koniec umówionego okresu rozliczeniowego Klient otrzymuje zestawienie podjętych przez kancelarię czynności i przepracowanych godzin. System ten stosowany jest najczęściej w przypadkach, gdy nie jest możliwe określenie z góry zakresu i czasu prac.

System mieszany

Stanowi połączenie systemu ryczałtowego i godzinowego. Polega na rozliczeniu stawką godzinną godzin pracy kancelarii wykraczających poza ustalony wcześniej limit prac w ramach ryczałtu.

System success fee

Polega na ustaleniu niskiej kwoty wynagrodzenia podstawowego oraz dodatkowego honorarium za pomyślny wynik sprawy.